Jeugdbeleidsplan

Inleiding

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt een bekend gezegde. Gelukkig had de Tennisclub Ten Boer (TCTB) afgelopen jaren een relatief groot aantal jeugdleden, meer dan de meeste van de ons omringende tennisverenigingen. Het beleid om zoveel mogelijk aan de weg te timmeren had succes. Elk jaar werd een open tennisdag georganiseerd; daarnaast deed de TCTB steeds mee aan de roefeldag en de sportrecreade. In 2014 werd het initiatief genomen schooltennis een structurele plek te geven in de jaaractiviteiten. Anno 2019 doen nagenoeg alle scholen uit de voormalige gemeente Ten Boer mee aan schooltennis. Dit willen we blijven doen en het liefst nog wat  intensiveren. Het toekomstperspectief is best zonnig, mits we erin slagen de jeugd aan ons te blijven binden door deelname aan de vele activiteiten. Kinderen moeten het leuk vinden om bij TC Ten Boer te tennissen, en moeten uitdaging vinden in ‘onze’ sport en ‘onze’ vereniging. Het verenigingsgevoel komt er wel als de sfeer maar gezellig en sociaal is. Lid zijn van de TCTB is meer dan tennissen op het niveau rood, oranje, groen of geel.

Dat alles vraagt om een goed beleidsplan.
In dit plan is beschreven welke doelen er voor de komende jaren voor de jeugd aan de orde zijn. Er is beschreven hoe we de doelen willen realiseren en wat passende organisatorische vormen zijn.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn algemeen geformuleerd, in de uitwerking van te plannen activiteiten worden ze concreet gemaakt.

 • We willen jeugdleden van 6 tot en met 17 jaar het tennisspel bijbrengen in al zijn facetten: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en sportief. We willen ze faciliteiten aanbieden om op hun eigen niveau zo goed mogelijk te leren tennissen, er plezieren uitdaging in te vinden.
 • We willen het aantal jeugdleden op zo’n peil houden dat er sprake is van een goede leeftijdsopbouw, waardoor elk kind aansluiting kan vinden bij leeftijdsgenoten. Ook doorstroming naar de senioren is hiermee geborgd.
 • We willen zoveel mogelijk jeugdleden laten deelnemen aan de jeugdcompetitie
 • We willen ouders een stimulerende en actieve rol laten spelen in het jeugdtennis
 • We willen talentvolle spelers specifieke aandacht geven:
  – zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wedstrijdspelers van een meer dan gemiddelde speelsterkte.
  – omdat een zichtbare vorm van jeugdprestatietennis de club representeert, de jeugd kan stimuleren en aan de club kan binden.
 • We willen werken aan ‘jeugd voor jeugd’ door oudere jeugdleden als een next-team verantwoordelijkheden te geven tennis- en sociale activiteiten te organiseren.

Realisatie van de doelen via concrete activiteiten.

Recreatieve activiteiten

Recreatief tennis is de basis voor de jeugd. Door het jaar heen wordt een aantal activiteiten georganiseerd om de jeugdleden naar de tennisbaan te halen, ze recreatief te laten tennissen, plezier te laten hebben en ze in contact te brengen met andere kinderen. Daarmee ontstaat de basis voor spontaan tennis met elkaar en een regelmatig bezoek aan de club.

In ieder geval worden de volgende vaste activiteiten georganiseerd:

Vrijdagmiddagtennis

Elke vrijdagmiddag met uitzondering van de schoolvakantieweken voeren kinderen onder begeleiding tennisactiviteiten uit. Dat gebeurt tussen 15.30 en 17 uur. De kinderen worden naar leeftijd en tennisniveau ingedeeld. De sociale factor is van belang, niet alleen tennissen, maar ook samen wat drinken en babbelen.
Kinderen hoeven niet de hele tijd aanwezig te zijn; er wordt flexibel gewerkt.
Er wordt naar gestreefd de oudere jeugd in te zetten bij de begeleiding van de jongere jeugd.

Piepkuikentoernooi

Het Paastoernooi voor de jeugd! Er wordt getennist, maar ook vinden activiteiten als noten schieten, eieren verven en eieren zoeken plaats.

Oliebollentoernooi

Een gezelligheidstoernooi waarbij de kinderen dubbels/mix-partijen spelen onder het genot van warme chocolademelk en oliebollen.

Ouder-kind toernooi

De naam zegt het al: voor het ouder-kind-toernooi kunnen combinaties van  junioren en senioren zich inschrijven. Juniorleden mogen ook ouderen die geen lid zijn uitnodigen. Ook hier is gezelligheid een belangrijk uitgangspunt.

Daarnaast wordt gedacht aan activiteiten zoals:

Invitatie landen toernooi

Een invitatietoernooi, waarbij jeugdleden iemand van buiten de club mogen introduceren.

Groot spelletjes-circuit dag

Een spelletjes dag waarbij we een groot circuit uitzetten op de baan en de kinderen allerlei opdrachten moeten uitvoeren. Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt.

Competitieve activiteiten

De TCTB stimuleert kinderen op verschillende manieren en niveaus ervaring op te doen met wedstrijdtennis. Belangrijk hierbij is dat de kinderen, net als bij het recreatieve tennis, ervaren hoe prettig het is om samen te moeten werken, te weten hoe het is om te winnen of verliezen en hoe het is om feedback op hun eigen gedrag te krijgen.
Door wedstrijden te tennissen tegen clubgenoten maar ook niet-clubgenoten, krijgt een partij een heel andere lading. Het is een leerproces daarmee om te gaan.
Daarnaast is het van belang dat de kinderen de normen en waarden die op het tennispark gelden, van jongs af aan leren. Het streven is dat kinderen na verloop van tijd deze regels als vanzelfsprekend ervaren. We hopen dat ze daar later profijt van hebben.
Zo wil de TCTB een voorbeeld zijn als het gaat om bepaalde soorten gedrag. Een rookvrij park wordt nagestreefd, alcohol gebruik is pas later op een dag toegestaan en het aanbieden van gezond eten als fruit is een uitgangspunt.

De volgende activiteiten worden georganiseerd:

BETEBO (Bedum-Ten Boer) toernooi

Een uitwisselingstoernooi met LTC Bedum. Kinderen van beide verenigingen “strijden” tegen elkaar om de wisselbeker. Er wordt bij de indeling rekening gehouden met leeftijd en sterkte, maar voorop staat het enthousiasme voor tennis en in een gezellige sfeer partijtjes spelen tegen kinderen van een andere vereniging. Deze mooie start van het tennisseizoen willen we behouden.

Future challenge ( jong tegen oud)

In januari, februari en maart wordt er op enkele zondagen door groepen van ca. 4-6 kinderen wedstrijden gespeeld tegen senioren. Deze activiteit wordt in samenspraak met de trainer georganiseerd.

Jeugdclubkampioenschappen

In juni of juli worden de jeugdclubkampioenschappen voor alle leeftijdscategorieën en speelniveaus (rood, oranje, groen en geel) georganiseerd. Als regel wordt het kampioenschap in een weekend vanaf de vrijdagavond gehouden. De wedstrijden zijn zo opgezet dat kinderen in ieder geval meerdere partijen tennissen. Tijdens het toernooi worden ook een aantal leuke activiteiten georganiseerd (thema-avond, bingo, barbecue, etc.) waardoor het veel meer is dan alleen een tennistoernooi.

“Rond het racket” Laddercompetitie

De laddercompetitie moet de kinderen stimuleren om wat vaker initiatief te nemen om wedstrijden te spelen tegen andere kinderen.
Plezier en competitief bezig zijn, waarbij de kinderen tegen afwisselende tegenstanders spelen. Een uitdaagsysteem, waarbij ze elkaar individueel kunnen uitdagen tot een officiële tennispartij met als doel steeds hoger op de “ladder” te komen.

Toernooien

Hoe leuk is het om alles wat je geleerd hebt op de training nu eens in een echte wedstrijd tot zijn recht te laten komen. Om hierachter te komen stimuleren wij de jeugd om mee te doen aan toernooien die in de omgeving georganiseerd worden. Tennis is voor iedereen en ook als je nog niet zo lang speelt of jezelf niet zo goed vindt, kun je mee doen. Al doende leer je! Informatie hierover is te vinden op de site van TCTB en de KNLTB ( tenniskids.nl of KNLTB.nl)

Competitie

De TCTB vindt dat juniorleden als regel aan de competitie moeten meedoen, net als bij voetballen en volleyballen. De jeugdcommissie stimuleert dit in samenwerking met de trainer, maar realiseert zich dat het alleen lukt als ouders hieraan volop meewerken.

Juniorleden van TCTB spelen in de periode maart tot en met juni en in het najaar competitie, georganiseerd door de KNLTB. Competitie spelen kan in principe op elk niveau. De competitie wordt aangeboden op zaterdag en zondag. De TCTB neemt ook deel aan de zogenaamde World Tour. Kinderen uit de categorieën rood en oranje doen hieraan mee.
In het voor– en najaar wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de competitie van het volgende seizoen. De samenstelling van de teams wordt bepaald door de jeugdcommissie in samenwerking met de trainer.

De teams worden tijdens de competitie begeleid door minimaal 1 ouder. Van de kinderen verwachten wij dat zij de regels kennen, maar als begeleider ben je er, naast het aanmoedigen, ook om het geheel in goede banen te leiden. Met name aandacht voor het sportieve en sociale gedrag van de teamleden. Voor elk team wordt ook een aanvoerder/coach aangesteld. Bedoeling is dat deze ouder de administratieve taken voor haar/zijn rekening neemt. Bij de coach kunnen spelers absent gemeld worden, deze maakt het vervoerschema en houdt contact met de coördinator jeugdcompetitie.

Bij alle thuiswedstrijden is altijd een lid van de jeugdcommissie aanwezig, waarmee in voorkomende gevallen kan worden overlegd.

Training

De TCTB is een tenniskids vereniging. Dit houdt in kinderen is stapjes opgeleid worden tot een hoger niveau. Bij elk niveau hoort een verzameling prestaties, die het spel op zich betreffen, maar ook aandacht schenken aan samenwerken en sociaal gedrag. Elk niveau wordt afgesloten met een certificaat.

Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er snel af. Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training, en daarom neemt training bij TC Ten Boer een belangrijke plaats in. De club heeft een samenwerking met de tennisschool Smashing. In samenspraak met de club wordt een passend en gevarieerd trainingsprogramma aangeboden op alle speelniveaus, zowel in de zomer als in de winter. De TCTB stimuleert kinderen zowel aan de zomer- als wintertraining deel te nemen; continuïteit is wenselijk voor een goede vooruitgang. Als regel subsidieert de TCTB deelname aan de wintertraining.

Voor de start van het seizoen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kind(eren) op te geven voor de training. Normaal gesproken is die training een keer per week. De samenstelling van de trainingsgroepen wordt bepaald door de trainer. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met opgegeven wensen voor wat betreft dagen, tijden en spelerscombinaties (dat laatste echter alleen als het niveau vergelijkbaar is). Aan de trainingen zijn wel kosten verbonden, die door de tennisschool bij de ouders in rekening worden gebracht. De prijsstelling is door de club afgesproken in het meerjarige contract met de tennisschool.

De faciliteiten om te trainen zijn dus aanwezig, en trainen wordt gestimuleerd. Het blijft echter de keuze voor de kinderen en de ouders om daar al dan niet gebruik van te maken.

Talentvolle spelers

Om invulling te geven aan de doelstelling “talentvolle spelers zich te laten ontwikkelen tot goede tennissers”, zal de trainer hierin een grote rol spelen. Zodra hij talent scout bij een jeugdlid maakt hij dit bij de ouders en jeugdcommissie kenbaar en worden er afspraken gemaakt. Gaan alle partijen akkoord dan zal de geselecteerde jeugd extra lessen ontvangen. Vanwege de kosten die hiermee gepaard gaan, wordt deze begeleiding door de vereniging voor een substantieel deel gesubsidieerd; de ouders dragen een relatief klein deel bij. De geselecteerde jeugd wordt geacht een tegenprestatie te leveren. Deze houdt o.a. deelname aan georganiseerde TCTB-activiteiten, aan de competitie en minimaal één KNLTB-toernooi. Daarnaast dienen deze jeugdleden bereid te zijn te helpen bij (promotie)activiteiten en jongere leden te begeleiden (bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag). Ouders dienen zich akkoord te verklaren door een overeenkomst te tekenen.

Via dit beleid hoopt de TCTB goede jeugdtennissers langer aan de club te kunnen binden.

Promotie en wervingsactiviteiten

De TCTB vindt het belangrijk dat er voldoende jeugdleden zijn, maar ook dat tennis laat zien een alternatief te zijn voor andere vanzelfsprekende sporten als voetbal.  Deelname aan promotieactiviteiten dienen standaard in de jaarkalender te zitten. Deze zijn in elk geval:

Open tennisdag

De open tennisdag wordt eind maart georganiseerd. Het zorg dragen voor publiciteit is een noodzakelijke voorwaarde. Jeugdleden worden ingezet om geïnteresseerden te enthousiasmeren.

Roefeldag en Sportrecreade

Deelname vindt jaarlijks plaats, zolang deze activiteiten in Ten Boer georganiseerd worden.

Vrijdagmiddagtennis

Een niet-lid mag maximaal 4 keer meedoen alvorens zij/hij moeten beslissen wel of geen lid te worden. Beginnende jeugdleden worden gestimuleerd een vriendje of vriendinnetje mee te nemen. Dit kan ook in de vorm van een instuif worden georganiseerd.

Ledenbehoud

Naast ledenwerving is ledenbehoud minstens zo belangrijk. Onderzoek wijst keer op keer uit dat deelname aan activiteiten de basis vormt voor een blijvend lidmaatschap. De jeugdcommissie wil zich samen met de trainer inspannen jeugdleden te stimuleren aan activiteiten mee te doen. De betrokkenheid van ouders hierbij is onmisbaar (zie ook hieronder ‘Rol van ouders bij jeugdtennis).

Schooltennis

De TCTB organiseert sinds 2014 schooltennis met als doel lagere schooljeugd uit de gemeente Ten Boer met tennis in aanraking te brengen en zo een bijdrage te leveren aan ‘lekker’ bewegen. Ook wil de TCTB laten zien dat een goede sportvoorziening voor meer doelgroepen dan leden kan worden gebruikt. Betrokkenheid bij de gemeenschap wordt hiermee zichtbaar gemaakt.
Samenwerking met scholen en de betrokken vakleerkrachten wordt maximaal benut. Scholen worden geacht enkele reguliere gymlessen aan tennis te besteden.
De trainer kan ingezet worden bij de begeleiding van schoolklassen, maar ook bij het trainen van leerkrachten (train the trainer). In principe betaalt de TCTB de hiermee overeengekomen.
De aangeschafte materialen kunnen door scholen geleend worden voor gymlessen op het eigen schoolterrein.

Rol ouders bij jeugdtennis

Hulp en aanwezigheid van ouders zijn altijd welkom en soms nodig; vele handen maken licht werk. Het zijn vaak kleine dingen waarmee de ouders de jeugdcommissie kunnen ontlasten, zoals:

 • Een uurtje waarnemen voor de Jeugdcommissie voor het noteren van de uitslagen tijdens de competitie.
 • Het tellen en toezicht houden tijdens wedstrijden van de jongere kinderen.
 • Het organiseren van één van de activiteiten.
 • Het begeleiden van de jeugd bij deelname aan competitie en toernooien
 • Vervoer van kinderen naar een wedstrijd bij een andere vereniging
 • Volgens een “bakschema” zorgen voor iets lekkers of fruit tijdens de competitie
 • Kantinedienst tijdens de competitie van eigen kind of tijdens een activiteit

Het is ook niet nodig dat ouders bij iedere activiteit bijspringen, maar het streven is wel zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de activiteiten. Dat is voor de eigen kinderen belangrijk en stimulerend, ook al komt de ouder alleen maar als toeschouwer. Ook voor de leden van de Jeugdcommissie is dat een ontlastend en een hart onder de riem. Ze steken al veel vrije tijd in de activiteiten, zowel voor als achter de schermen. We doen het uiteindelijk voor het plezier van onze kinderen en genieten ervan als ze lekker bezig zijn op de tennisbaan.

Organisatie jeugdactiviteiten

De organisatie van alle jeugdactiviteiten wordt geregeld vanuit de jeugdcommissie.
De jeugdcommissie heeft tot taak de recreatieve en competitieve onderdelen uit het jeugdbeleidsplan vorm te geven. Het gaat dan concreet om zaken als:

 • Het organiseren van de genoemde activiteiten zowel recreatief als competitief
 • Het samenstellen van de jeugdcompetitieteams in samenwerking met trainer, en het begeleiden van die competitie
 • Het organiseren van jeugd/ouder informatieavonden met betrekking tot nieuwe leden, de competitie, etc.
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling en begeleiding van talentvolle spelers
 • Het onderhouden van de contacten met de andere commissies

De jeugdcommissie dient te bestaan ca. 5 seniorleden, bij voorkeur aangevuld met 1-2 ouders. De taken worden verdeeld, zodat de totale werklast beperkt blijft. De voorzitter van de jeugdcommissie is tevens bestuurslid en houdt zich zo weinig mogelijk met uitvoerende zaken bezig.
Leden van de commissies hebben hart, ziel en tijd voor de club, en affiniteit met de jeugd. Daarnaast hebben zij goede kennis van en ervaring met de wedstrijdtennissport.

Positie en taken van het whoZnextteam

Een groep van ongeveer 5 jeugdspelers in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar vormt min of meer een commissie Jeugd voor Jeugd. Eén van de leden van de jeugdcommissie is aanspreekpunt en stimuleert het whoZnextteam tot zinvolle activiteiten.

De activiteiten mogen in principe van alles zijn: tennis, sociaal, jeugdkamp, etc.. Het whoZnextteam krijgt een eigen budget, gebaseerd op de geplande activiteiten.
De TCTB hoopt hiermee te bereiken dat jeugdleden betrokken worden bij allerlei activiteiten, waardoor ze zich verbonden voelen met mede-jeugdspelers en de vereniging. In die zin kan het ook als een vorm van ledenbehoud worden gezien.

Financieel kader

Jeugd is belangrijk voor de vereniging en de vereniging wil belangrijk zijn voor de jeugd. Dat mag wat kosten. In de begroting wordt rekening gehouden met kosten voor o.a.

 • Budget voor de jeugdcommissie voor zaken als bekers, vaantjes, prijzen, certificaten tenniskids, etc. ….
 • Eigen budget voor het Who’Znext-team
 • Investeren in schooltennis (o.a. inzet van de trainer)
 • Kosten PR en werving
 • Kosten deelname competitie. Jeugdspelers betalen geen competitiebijdrage. De kosten, waaronder afdracht aan de KNLTB worden door de vereniging gedragen.

Onderhoud beleidsplan

Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan onze activiteiten in de komende vijfjaren. Het wordt, indien nodig, periodiek bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Januari 2019,
Het bestuur en de jeugdcommissie.