Commissies

Volgens het huishoudelijk reglement behoort een commissie uit minimaal drie personen te bestaan. Commissieleden worden, evenals het bestuur, door de algemene ledenvergadering benoemd. Een commissie staat onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Hieronder een opsomming van de commissies met een korte taakbeschrijving.

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie heeft tot taak het samenstellen van de senioren-teams voor deelname aan de competitie, het verzorgen van de daaruit voortvloeiende administratie en het begeleiden van de teams tijdens de competitie. Zij verzorgt de organisatie van onderlinge wedstrijden, toernooien en wedstrijden tegen andere verenigingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: BeTeBo en de competitie.

Kantinecommissie
De kantinecommissie draagt zorg voor de exploitatie van de kantine. Daaronder vallen tevens het beheer en het onderhoud van de binnenkant van het clubgebouw en bijbehorende inventaris. Zij verzorgt de voor de exploitatie benodigde administratie en is verplicht de kascontrolecommissie inzage te geven in de administratie.

Baancommissie
De baancommissie heeft tot taak te zorgen voor een verantwoord gebruik en onderhoud van het tennispark. Daaronder vallen in elk geval de tennisbanen met verlichting, het onderhoud van ‘groen en grijs’ op het park, de schuur en de buitenkant van het clubgebouw. Zij draagt tevens zorg voor beheer, aanschaf en onderhoud van de onder haar verantwoordelijkheid vallende materialen en andere goederen.

Recreatiecommissie
De recreatiecommissie verzorgt recreatieve activiteiten voor de leden, waar nodig in overleg met de wedstrijd- c.q. de jeugdcommissie. De recreatiecommissie is onder andere verantwoordelijk voor het toss gebeuren (woensdagavond en dinsdagmorgen) en deelname aan de Sportrecreade.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie behartigt de belangen van de junioren. Zij draagt zorg voor de samenstelling van de competitie-spelende jeugdteams. Zij draagt zorg voor de coördinatie en jeugdtrainingen en overige jeugdactiviteiten, zoals de competitie, BeTeBo voor de jeugd en sociale activiteiten.

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie heeft als taak het verzorgen van de communicatie richten de leden, dat gebeurt door middel van de nieuwsbrief, website, Facebook en Twitter. Daarnaast heeft de commissie als taak om de regionale media te voorzien van teksten en foto’s over gebeurtenissen op de club.