jeugd

 

 

 

Jeugdbeleidsplan TC Ten Boer 

Januari 2013

 

 tennisser smiley

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt een bekend gezegde. Gelukkig heeft TC Ten Boer op dit moment een groot aantal jeugdleden. Om preciezer te zijn: ruim 70, dat is ongeveer 1/3 van het totale ledental! Veel toekomstperspectief dus, mits we als vereniging in staat zijn de jeugd aan ons te blijven binden. Kinderen moeten het leuk vinden om bij TC Ten Boer te tennissen, en moeten uitdaging vinden in “onze” sport. Maar ook moeten ze het leuk vinden om gewoon naar de club te komen, omdat er een gezellige sfeer is en er altijd wel wat te doen is.

Dat vraagt om een passend beleidsplan met de juiste uitvoering.

In dit plan is beschreven welke doelen en activiteiten er voor de komende jaren ten aanzien van de jeugd zijn gesteld. Globaal is beschreven hoe en wie dat gaan doen en in welke organisatorische vorm.

Deze ambities kunnen alleen waar gemaakt worden als er voldoende de menskracht en middelen zijn. Het bestuur wil in 2013 €2000 voor jeugdbeleid uittrekken. De menskracht moet komen uit een voldoedne bezetting van de jeugdcommissie, aangevuld met actieve leden en ouders.

 

Doelstellingen

Voor dit beleidsplan zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die als basis dienen voor de activiteiten die we willen gaan uitvoeren.

 • We willen jeugdleden van 6 tot en met 17 jaar het tennisspel bijbrengen in al zijn facetten: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en sportief. We willen ze faciliteiten aanbieden om op hun eigen niveau zo goed mogelijk te leren tennissen en plezier te hebben op en om de baan. 

 • We willen het aantal jeugdleden op een “gezond peil” houden, ook voor de toekomst. Hiermee bedoelen we dat er in alle leeftijden van 6-17 een goede verdeling is, waardoor eem gelijkmatige doorstroming naar de senioren geborgd is. 

 • We willen meer jeugdleden laten deelnemen aan de jeugdcompetitie en toernooien. 

 • We willen de ouders een grotere rol laten spelen in de actikviteiten van het jeugdtennis. 

 • We willen talentvolle spelers specifieke aandacht geven:

  • zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wedstrijdspelers met een goede speelsterkte

  • omdat een zichtbare vorm van jeugdprestatietennis de club representeert, de tennisjeugd kan stimuleren en aan de club kan binden.

Bij dit alles willen we bijdragen aan een verantwoord pedagogisch klimaat, waarin jeugdleden samenwerken, leren omgaan met frustatie, leren incasseren en leren voor elkaar op te komen. Het van belang dat de kinderen de normen en waarden die op het tenniscomplex gelden, van jongs af aan leren. Met het streven, dat na verloop van tijd de kinderen deze regels als vanzelfsprekend ervaren, rekenen we erop dat ze er later profijt van hebben. 

 

Op welke wijze worden deze doelstellingen bereikt?

Recreatieve activiteiten

Recreatief tennis is de basis voor de jeugd. Door het jaar heen worden een aantal activiteiten georganiseerd om de jeugdleden naar de tennisbaan te “lokken”, ze recreatief te laten tennissen, plezier te laten hebben en ze in contact te brengen met andere kinderen. Daarmee ontstaat de basis voor “spontaan” tennis met elkaar, en een regelmatig bezoek aan de club.

In ieder geval worden de volgende vaste activiteiten georganiseerd:

Vrijdagmiddagtoss

Vanaf de 1e vrijdag in april tot aan de laatste vrijdag voor de herfstvakantie, met uitzondering van alle schoolvakantie’s, kan er getosst worden op vrijdagmiddag. Na de herfstvakantie vindt deze activteit plaats als er voldoende belangstelling. De begeleiding vindt plaats door actieve leden en oudere jeugdleden. Er wordt nagegaan of en hoe de trainer een rol kan spelen.

Tijdstip van 15.15 – 17.00 uur.

 

Piepkuikentoernooi

Hèt Paastoernooi voor de jeugd!

 

Groot spelletjes-circuitdag

Een spelletjesdag waarbij we een groot circuit uitzetten op de baan en de kinderen allerlei opdrachten moeten uitvoeren. Er zal samengewerkt moeten worden!

 

Oliebollentoernooi

Een gezelligheidstoernooi waarbij de kinderen dubbels/mix partijen spelen onder het genot van warme choco en oliebollen. De inhoud van de jeugdpot wordt gebruikt om dit toernooi te financieren.

 

Ouder- kindtoernooi

De naam zegt het al: voor het ouder-kind-toernooi kunnen combinaties van een volwassene en kind zich inschrijven. Ook hier staat de gezelligheid voorop.

 

Invitatie landentoernooi

In 2013 wordt voor het eerst een invitatietoernooi georganiseerd, waarbij jeugdleden iemand van buiten de club mogen introduceren.

  

Competitieve activiteiten

Een aantal kinderen heeft al op verschillende manieren en niveau’s ervaring opgedaan met wedstrijdtennis. Belangrijk hierbij is dat de kinderen, net als bij het recreatieve tennis, ervaren hoe prettig het is om samen te werken, te weten hoe het is om te winnen of verliezen en hoe het is om reacties op hun eigen gedrag te krijgen. Door wedstrijden te tennissen tegen clubgenoten maar ook niet-clubgenoten, krijgt een partij toch een heel andere lading.

Hiervoor worden de volgende activiteiten georganiseerd:

 

Openings- BETEBO toernooi

Een uitwisselingstoernooi met LTC Bedum. De kinderen van beide verenigingen “strijden” tegen elkaar om de wisselbeker. Natuurlijk wordt er bij de indeling rekening gehouden met leeftijd en sterkte maar voorop staat het enthousiasme voor het tennis bij kinderen van verschilende kwaliteiten en niveaus.

 

Jeugdclubkampioenschappen

In juni staan de jeugdclubkampioenschappen voor alle leeftijdscategorieën gepland. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen deze in een weekend of tijdens een week georganiseerd worden. Het toernooi is zo opgezet dat kinderen in ieder geval meer partijen tennissen. Tijdens het toernooi worden daarnaast een aantal leuke activiteiten georganiseerd (thema-avond, bingo, etc.) waardoor het veel meer is dan een tennistoernooi alleen. Hierbij geldt dat de soorten activiteiten afhankelijk zijn van het aantal deelnemers.

 

“Rond het racket” Laddercompetitie

De laddercompetitie moet de kinderen stimuleren om wat vaker initiatief te nemen om wedstrijdjes te spelen tegen andere kinderen. Hierbij gaat het niet alleen om de gezelligheid, maar ook om, ieder op zijn eigen niveau, te proberen een treetje hoger op de ladder te komen. Er is één ladder voor zowel jongens als meisjes in de verschillende leeftijdscategorieën. De stand van de ladders is te volgen via het “racket” in de kantine en op de website van de club.

 

Toernooien

Hoe leuk is het als alles wat geleerd is op de training in een echte wedstrijd toe te passen.Om hierachter te komen stimuleren wij de jeugd om mee te doen aan toernooien die in de omgeving georganiseerd worden. Hierbij behoren ook de Rood-Oranje-Groen toernooien. Toernooien zijn er voor iedereen, ook als iemand nog niet zo lang speelt of zichzelf nog niet goed genoeg vindt. Al doende leer je!!!

 

Competitie

Een aantal kinderen van TC Ten Boer speelt in de periode april tot en met juni en in het najaar competitie, georganiseerd door de KNLTB. Competitie spelen kan in principe op elk niveau. De competitie wordt aangeboden op de woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. In het najaar wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de competitie van het volgende seizoen. De samenstelling van de teams wordt bepaald door de jeugdcommissie in samenspraak met de trainer.

De teams worden begeleid door een coach (meestal een van de ouders; de dagen worden vaak onderling verdeeld). Bedoeling is dat de begeleider niet alleen de administratieve taken voor zijn rekening neemt, maar ook aandacht heeft voor sportief en sociaal gedrag van de teamleden. Bij alle thuiswedstrijden is ook een lid van de jeugdcommissie of de commissie wedstrijdtennis aanwezig, waar in voorkomende gevallen mee kan worden overlegd.

 

 

Training

Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er snel af. Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training, en daarom neemt training bij TC Ten Boer een belangrijke plaats in. De club heeft een overeenkomst met een goede tennisschool (Smashing) die in samenspraak met de club een passend en gevarieerd trainingsprogramma aanbiedt, op alle speelniveaus, zowel in de zomer als in de winter.

Voor de start van het seizoen wordt iedere ouder in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de training. Normaal gesproken is die training een keer per week. De samenstelling van de trainingsgroepen wordt bepaald door de trainer. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met opgegeven wensen voor wat betreft dagen, tijden en spelerscombinaties (dat laatste echter alleen als het niveau vergelijkbaar is). Aan de trainingen zijn kosten verbonden, die door de tennisschool bij de ouders in rekening worden gebracht.

De faciliteiten om te trainen zijn de verantwoordelijkheid van de vereniging. De TC Ten Boer stimuleert de jeugd deel te nemen aan de georganiseerde trainingen. Het blijft wel de keuze van de ouders om daar al dan niet gebruik van te maken.

 

 

Talentvolle spelers

Om invulling te geven aan de doelstelling “talentvolle spelers zich te laten ontwikkelen tot goede tennissers”, dient de trainer hierin een grote rol spelen. Zodra hij talent scout bij een jeugdlid maakt hij dit bij de jeugdcommissie kenbaar en worden nadere afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Indien alle partijen, ook de ouders, akkoord zijn wordt er nagegaan hoe aanvullende training en begeleiding unnen plaatsvinden. Gedacht wordt aan extra trainingen onder begeleiding van de eigen trainer of deelname aan trainingen van Tennisteam Noord. De hiermee gepaard gaande kosten komen ten laste van de ouders en subsidie vanuit de TC Ten Boer.

 

 

Rol ouders bij jeugdtennis

Hulp van ouders is altijd welkom, want vele handen maken licht werk. Het zijn vaak kleine dingen waarmee de ouders de jeugdcommissie kunnen ontlasten, zoals:

- ondersteunen van de jeugdcommissie bij het noteren van de uitslagentijdens de competitie en toernooien. Vaak speelt een eigen kind mee en is een ouder al op de vereniging aanwezig.

- tellen en toezicht houden tijdens wedstrijden van de jonge kinderen.

- ondersteuning van de jeugdcommissie bij de organisatie van activiteiten.

- begeleiden van de jeugd bij deelname aan competitie en toernooien.

- uitvoeren van bardiensten.

Het is ook niet nodig dat ouders bij iedere activiteit bijspringen, maar als meerdere ouders wat doen blijft het voor iedereen leuk en ontlastend voor de jeugdcommissie. We doen het uiteindelijk voor het tennis plezier van onze kinderen, maar

genieten er als ouders toch ook van als ze lekker bezig zijn op de tennisbaan.

 

Organisatie jeugdactiviteiten

De organisatie van alle jeugdactiviteiten wordt geregeld vanuit de jeugdcommissie.

De jeugdcommissie heeft tot taak de recreatieve en competitieve onderdelen uit het jeugdbeleidsplan vorm te geven. Het gaat dan concreet om:

 • het organiseren van de bovengenoemde activiteiten zowel recreatief als competitief

 • Het samenstellen van de jeugdcompetitieteams in samenwerking met de trainer en het begeleiden van die competitie

 • Het organiseren van jeugd/ouder informatieavonden met betrekking tot nieuwe leden, de competitie, etc.

 • Het ondersteunen van de ontwikkeling en begeleiding van talentvolle spelers

 • Het onderhouden van de contacten met de andere commissies, de KNLTB en andere vereigingen

 

Om dit beleidsplan goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat de jeugdcommissie uit ca. 5 seniorleden bestaat. Daarnaast is de hulp nodig van meerdere actieve leden en ouders. De jeugdcommissie streeft ernaar een lijst te hebben van leden en ouders die zij kan inschakelen bij de uitvoering van activiteiten.

Hierbij is het wenselijk dat zowel commissieleden als andere ondersteuners affiniteit met de jeugd hebben. Als ze dat kunnen verbinden met een goede kennis van en ervaring met de tennissport is dat ideaal.

 

Werving

De werving van de jeugd is overeenkomstig het beleid van de TCTB:

 • Potentiele leden krijgen de gelegenheid enkele keren mee te doen aan de vrijdagmiddag toss.

 • Potentiele leden krijgen de gelegenheid enkele keren mee te doen aan een les voor een zeer laag bedrag. Daarna moeten ze kiezen: stoppen of lid worden.

Daarnaast maakt de jeugdcommissie zoveel mogelijk gebruik van de mogelijheden om aan de weg te timmeren zoals:

 • Open tennisdagen KNLTB: maak kennis met tennis

 • Roefeldag

 • Sportrecreade

 • Overleg met het basisonderwijs in Ten Boer met name gericht op groep 3 t/m 5

 

 

Financiele paragraaf

De invulling van bovenstaand beleid vraagt om financiele ondersteuning. De kaders hiervoor zijn globaal genomen de volgende:

 • Competitiekosten voorjaar en najaar (nu nog integraal onderdeel van de contributie)

 • Toernooikosten, waaronder Rood-Groen- Oranje

 • Subsidie winterlessen

 • Talentontwikkeling, met name extra trainingen

 • Wervingsbeleid

 • Extra inzet van Bas bij voorbereiding en uitvoering van het beleid

Na aanname van dit plan werkt het bestuur dit financiele kader verder uit en zal dit in de vereniging en met betrokkenen communiceren.

 

 

Onderhoud beleidsplan

Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan de jeugdactiviteiten in de komende jaren. Het zal periodiek worden bijgesteld op basis van de ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

 

Januari 2013,

Het bestuur en de jeugdcommissie.

 

jongen

ping

meisje

Bespeelbaar:

ja