De historie van de Tennisclub Ten Boer (TCTB)

Oprichting

De oprichtingsvergadering van TCTB was op 14 september 1972 in gebouw Menorah. Een aantal mensen nam het initiatief en schreef een oprichtingsbijeenkomst uit. Daarna volgden de twee noodzakelijke stappen om tot een tennisvereniging te komen waarbij ook getennist kon worden.

  • De statuten werden op 29 januari 1973 goedgekeurd

  • Vanaf april 1973 kon er getennist worden op 2 gravelbanen, de huidige banen 1 en 2. De gemeente Ten Boer was eigenaar van het park en zorgde voor alle onderhoud. De TCTB betaalde een jaarlijks huurbedrag. Er kon omgekleed worden in de gymzaal Gaykingastraat.

 

Privatisering

Op 31 oktober 1997 werd de privatiseringsovereenkomst tussen de gemeente en de TCTB getekend. Twee belangrijke afspraken noemen we hier:

  • De gemeente zorgt ook in de toekomst voor de vervanging, c.q. reconstructie van de banen.

  • Met ingang van 1 januari 1998 wordt het volledige onderhoud van het tenniscomplex overgenomen door de vereniging. De tennisclub betaalt geen huur meer.

In het kader van de privatisering zijn in 1998 alle vier de banen vervangen en is het gehele tennispark gerenoveerd.

Banen en voorzieningen

De TCTB startte in april 1973 met 2 gravelbanen. De verlichting hiervoor kwam in1976 gereed. De banen werden betaald door de gemeente, de verlichting kwam ten laste van de vereniging. Dat laatste gold ook voor het clubgebouw, dat in 1974 gebouwd werd. In het jaar 2000 onderging het clubgebouw een forse renovatie en werd de accommodatie meer afgestemd op de eisen van de tijd. In 1981 werden nog twee gravelbanen aangelegd, inclusief verlichting. Dat zijn de huidige banen 3 en 4. De TCTB financierde deze uitbreiding zelf. Er is op het park ruimte voor nog twee extra banen. Indien de vereniging ooit besluit meer banen aan te leggen dan komen deze ten eigen laste. Zo is met de gemeente in het kader van de privatisering afgesproken. In 1998 zijn de vier gravelbanen vervangen door French Courtbanen, toen nog een nieuwe all weather baansoort. In 2010 waren deze banen toe aan een grondige renovatie. De vereniging koos Voor Pro Bounce-banen. Naast speelkwaliteit waren all weather en gering onderhoud belangrijke criteria. De behoeft om altijd ter kunnen spelen wordt veel gepraktiseerd: nagenoeg alle avonden wordt er ook in het ‘donkere’ seizoen gespeeld en lessen vinden het hele jaar door plaats.

Ontwikkelingen van de vereniging

De TCTB is financieel gezond. De contributie is in 2012 voor seniorleden €100,-, junioren betalen €50.- De contributieverhoging bedraagt als regel niet meer dan de gemiddelde prijsstijging. Ca. 70 % van de inkomsten komt uit de contributiebijdragen, de rest komt uit kantineopbrengsten en bijdragen van sponsoren. Het ledental kende pieken en dalen. De vereniging startte in 1973 met 111 leden; hiervan zijn er nu nog drie lid. In de jaren ’90 steeg het aantal leden tot een kleine 350. Daarna was er net als bij de meeste verenigingen spraken van een forse daling. Het ledental is de laatste jaren weer redelijk constant en ligt tussen de 200 en 250, waarvan a. 20% junior is. Het aantal juniorleden neemt gestaag wat toe, wat verheugend is voor een vereniging die bezig is enigszins te vergrijzen.

De vereniging in de gemeente

De TCTB wil met beide benen in de gemeenschap staan en bijdragen aan het sportief welbevinden van jong en oud. Hiertoe organiseert de TCTB meerdere soorten activiteiten. We noemen er een paar:

  • Organisatie van een open tennisdag om geïnteresseerden kennis te laten maken met de tennissport. Geïnteresseerden kunnen tegen een zeer laag tarief aan enkele proeflessen deelnemen.

  • Deelname aan de Roefeldag, die jaarlijks in Ten Boer wordt georganiseerd voor de jeugd.

  • Deelname aan de Sportrecreade van de gemeente Ten Boer.

  • Niet leden kunnen enkele keren gratis meedoen aan tossactiviteiten. Dat geldt voor jeugd en senioren.

Het meerjarenbeleidsplan van de TCTB verwoordt haar maatschappelijke positie in het Meerjarenbeleidsplan 2011 2020.

Bespeelbaar:

ja