De commissies

Vaste commissies

Volgens het huishoudelijk reglement behoort een commissie uit minimaal drie personen te bestaan. Een commissie staat onder verantwoordelijkheid van het bestuur en kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Hieronder een opsomming van de commissies met een korte taakbeschrijving.

Elke commissie is verantwoordelijk voor het maken van een eigen verslag van het afgelopen verenigingsjaar. Het bestuur draagt zorg voor het algemene jaarverslag. De jaarverslagen worden aangeboden aan de algemene ledenvergadering.

  1. De baancommissie heeft tot taak te zorgen voor een verantwoord gebruik en onderhoud van het tennispark. Daaronder vallen in elk geval de tennisbanen met verlichting en beregeningsinstallatie, het onderhoud van 'groen en grijs' op het park, de schuur en de buitenkant van het clubgebouw. Zij draagt tevens zorg voor beheer, aanschaf en onderhoud van de onder haar verantwoordelijkheid vallende materialen en andere goederen.

  2. De wedstrijdcommissie heeft tot taak het samenstellen van de senioren-teams voor deelname aan de competitie, het verzorgen van de daaruit voortvloeiende administratie en het begelei-den van de teams tijdens de competitie. Zij verzorgt de organisatie van onderlinge wedstrijden, toernooien en wedstrijden tegen andere verenigingen. Hieronder vallen andere: Betebo, de competitie, de clubkampioenschappen en het open 25+-toernooi.

  3. De jeugdcommissie behartigt de belangen van de junioren. Zij draagt zorg voor de samenstelling van de competitie-spelende jeugdteams. Zij draagt zorg voor de coƶrdinatie en jeugdtrainingen en overige jeugdactiviteiten, zoals de competitie, Betebo voor de jeugd, deelname aan de Roefeldag en sociale activiteiten (bijvoorbeeld een oliebollentoernooi).

  4. De kantinecommissie draagt zorg voor de exploitatie van de kantine. Daaronder vallen tevens het beheer en het onderhoud van de binnenkant van het clubgebouw en bijbehorende inventaris. Zij verzorgt de voor de exploitatie benodigde administratie en is verplicht de kascontrolecommissie inzage te geven in de administratie.

  5. De recreatiecommissie verzorgt recreatieve activiteiten voor de leden, waar nodig in overleg met de wedstrijd- c.q. de jeugdcommissie. De recreatiecommissie is onder andere verantwoordelijk voor het tossgebeuren (woensdagavond en dinsdagmorgen), een tossavond in een tennishal, de vrijdagavondmix en deelname aan de Sportrecreade.
  6. De communicatiecommissie. Deze commissie heeft als taak de website zo aan te passen dat deze zorgt voor een optimale informatieverschaffing voor leden en externe belangstellenden.

Commissieleden worden, evenals het bestuur,  door de algemene ledenvergadering benoemd.

 

Ad hoc commissies

Het bestuur kan ad hoc commissies instellen voor een bepaalde taak in een gelimiteerde tijd. 

 

Bespeelbaar:

ja